1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez formularz online, znajdujący się na stronie ODN www.odn.ckziu.wloclawek.pl lub druk formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony ODN.
 2. Informacji szczegółowych o prowadzonych formach doskonalenia udzielają kierownicy szkoleń oraz pracownik sekretariatu ODN.
 3. Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń.
 4. Osoby, zakwalifikowane do udziału w kursie, otrzymają e-mailem lub telefonicznie zawiadomienie przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie podanym w zawiadomieniu. Niespełnienie tego warunku jest traktowane jako rezygnacja z udziału w danej formie doskonalenia.
 6. Formy doskonalenia mogą być także organizowane poza siedzibą Ośrodka, na zamówienie (np. szkół, organów prowadzących szkoły) po zapewnieniu przez zamawiającego odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć.
 7. Jeśli forma doskonalenia nie zostanie uruchomiona z powodów organizacyjnych, ODN zwraca wpłaconą kwotę.
 8. Aktualne informacje o ofercie Ośrodka znajdują się na stronie www.odn.ckziu.wloclawek.pl
 9. Opłaty za kurs należy dokonać na konto bankowe CKZiU:
  PKO BP Oddział 1 we Włocławku
  40 1020 5170 0000 1702 0106 4468

  podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę formy.