W1 Jak skutecznie zarządzać czasem – metody pracy z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna style pracy ucznia i ich skuteczność w praktyce,
 • pozna strategie zarządzania czasem,
 • stworzy kalendarz organizacji roku szkolnego.

Ilość godz. 10

Cena: 40 zł
W2 Plan dydaktyczny jako narzędzie  w realizacji podstawy programowej - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • zna zasady konstruowania planu dydaktycznego umożliwiające  monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W3 Statuty szkolne – co i jak zmienić?

Uczestnik:

 • wie co i jak zmienić w statutach szkolnych.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł

W4 Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – BHP w pracowni.

Uczestnik:

 • zapozna się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń w pracowni przyrodniczej,
 • opracuje:
  1. Regulamin pracowni przyrodniczej,
  2. Zasady BHP pokazu,
  3. Zasady BHP doświadczenia uczniowskiego.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W5 Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na doskonalenie własnej pracy

Uczestnik:

 • identyfikuje mocne i słabe strony własnego warsztatu pracy,
 • poznaje metody i techniki autoewaluacji,
 • projektuje ewaluację własnej pracy.

Ilość godz. 6

Cena: 40 zł
W6 Samoocena uczniowska na lekcjach języka obcego - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • zna i stosuje samoocenę uczniowską na zajęciach.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W7 Budowa nowej podstawy programowej z języka polskiego - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • pozna strukturę nowej podstawy programowej.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W8 Trening twórczości na lekcjach języka polskiego.

Uczestnik:

 • pozna techniki i metody rozwijania kreatywności.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W9 Metoda projektu na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

Uczestnik:

 • zapozna się z metodą projektu jako efektywnego sposobu rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, w tym samodzielności
  i innowacyjności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • wskaże zastosowania metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej nauczanie chemii, biologii w szkole.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W10 ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Uczestnik:

 • pozna narzędzia do tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz przykładowe ich wykorzystanie na różnych etapach edukacyjnych oraz przedmiotach, zarówno podczas tradycyjnych lekcji w szkole, jak i  w nauczaniu na odległość,
 • pozna wybrane programy i narzędzia nowoczesnego nauczyciela.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł

W11 Kompetencja kulturowa - nowe wymaganie  podstawy programowej z języków obcych - Dobra Szkoła

Uczestnik wie:

 • jak realizować nowe wymaganie podstawy programowej z języków obcych.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W12 Konspekt czy scenariusz, czyli jak zaplanować dobrą lekcję?

Uczestnik:

 • doskonali umiejętności sporządzania konspektów i scenariuszy zajęć.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W13 Metody skutecznego zarządzania czasem.

Uczestnik:

 • określa efektywność wykorzystania czasu pracy,
 • poznaje metody zarządzania sobą w czasie i gospodarowania czasem wolnym,
 • sporządza matryce Eisenhowera w kontekście własnej pracy,
 • ustala priorytety „zdążyć ze wszystkim”.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W14 Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się.

Uczestnik:

 • pozna sposoby zapamiętywania i uczenia się.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W15 Nowa podstawa. Nowe lektury. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • opracuje pakiety edukacyjne do nowych lektur szkolnych.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W16 Praca z autentycznymi materiałami źródłowymi na lekcjach języka obcego - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • wie, jak pracować z autentycznymi materiałami źródłowymi na zajęciach z języka obcego.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W17 Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?

Uczestnik:

 • rozpoznaje talenty uczniów,
 • pozna metody motywacji uczniów do pracy,
 • "odszyfruje" ucznia poprzez test wielorakiej inteligencji,
 • pozna różne typy inteligencji,
 • cele, wizja, działanie.

Ilość godz. 10

Cena: 40 zł
W18 Ocenianie kształtujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Uczestnik:

 • określi rolę i zadania nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki,
 • pozna strategie OK. w szkole,
 • określi jak wdrażać OK. w szkole,
 • przygotuje scenariusz z elementami OK.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W19 Informacja zwrotna w pracy nauczyciela.

Uczestnik:

 • doskonali umiejętności udzielania wspierających i pomocnych informacji zwrotnych,
 • określa rolę informacji zwrotnej w osiąganiu efektów kształcenia,
 • doskonali umiejętności formułowania informacji zwrotnej.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W20 Ocenianie kształtujące w przedmiotach zawodowych i praktycznej nauce zawodu.

Uczestnik:

 • określa rolę oceniania kształtującego w motywowaniu uczniów do nauki,
 • zna strategie oceniania kształtującego,
 • wie, jak wdrażać ocenianie kształtujące w szkole,
 • przygotowuje scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W21 Wychowanie do wartości i kształcenie postaw na lekcjach języka polskiego - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • będzie umiał skorelować treści kształcenia i wychowania.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W22 Lekcja odwrócona.

Uczestnik:

 • pozna ideę odwróconej lekcji,
 • stworzy scenariusz lekcji odwróconej.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W23 Jak oceniać żeby nie zniszczyć chęci do nauki.

Uczestnik:

 • zna motywacyjne techniki oceniania.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W24 Składaj z nami origami – pudełka, pudełeczka.

Uczestnik:

 • określi przydatność origami w nauczaniu matematyki,
 • nauczy się składać pudełka i pudełeczka w technice origami,
 • wykorzysta poznane sposoby w czasie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W25 Praca ucznia z portfolio.

Uczestnik:

 • zna zasady tworzenia portfolio,
 • zna możliwości wykorzystania portfolio do realizacji efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W26 Proces grupowy a efektywność kształcenia.

Uczestnik:

 • rozumie znaczenie kształtowania umiejętności budowania dobrze funkcjonującego zespołu klasowego,
 • wykorzystuje w swojej pracy wpływ dynamiki i specyfiki przemian grupowych na efektywność kształcenia.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W27 Kształcenie w zakresie języka obcego a inne przedmioty - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • wie, jak powiązać treści nauczania z innymi przedmiotami, jak wzajemnie wspierać kształcenie językowe i nauczanie innych przedmiotów.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W28 Jak wspierać dziecko w uczeniu się chemii?

Uczestnik:

 • posiada wiedzę na temat specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, w tym związanych z chemią,
 • diagnozuje uczniów posiadających problemy w uczeniu się chemii,
 • ocenia dojrzałość ucznia do uczenia się chemii w warunkach szkolnych,
 • posiada wiedzę o dysleksji i jak ona wpływa na uczenie się chemii.

Uczestnik opracuje:

 • zalecenia do pracy z uczniami posiadającymi opinię o dysleksji.
 • metody oceniania ucznia posiadającego opinię z poradni.
 • wspiera rozwój ucznia w oparciu o wiedzę o stylach nauczania i stylach uczenia się,
 • stosuje wspierające i motywujące ocenianie na lekcji chemii.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W29 Nauczanie języka obcego a wychowawcza funkcja szkoły.

Uczestnik:

 • wie, w jaki sposób na zajęciach z języka obcego realizować wychowawczą funkcję szkoły.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W30 Zadawać? Nie zadawać? Rola pracy domowej.

Uczestnik:

 • zna sposoby na ciekawe prace domowe uczniów.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W31 Uczę się i umiem.

Uczestnik:

 • pozna indywidualne sposoby uczenia się ucznia,
 • pozna strategie uczenia się ucznia,
 • pozna zasady skutecznego powtarzania,
 • pozna zasady utrwalającego uczenia się,
 • pozna metody relaksowania się.

Ilość godz. 10

Cena: 40 zł
W32 Funkcjonowanie nauczyciela w zespole nauczycielskim.

Uczestnik:

 • analizuje podstawy prawne funkcjonowania zespołów nauczycielskich,
 • identyfikuje korzyści i trudności w pracy zespołowej,
 • określa zadania i obowiązki nauczycieli pracujących w zespołach,
 • określa efekty planowania w kontekście realizacji zadań zespołów nauczycielskich.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W33 Jak uczą się uczniowie?

Uczestnik:

 • rozpoznaje strategie uczenia się uczniów,
 • dobiera metody nauczania do potrzeb uczniów,
 • zna przykłady dobrych praktyk nauczycielskich.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W34 Jak zacząć pracę z Europejskim Portfolio Językowym? - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • wie, jak korzystać z EPJ na zajęciach z języka obcego w poszczególnych grupach wiekowych.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W35 Drama jako metoda pracy na lekcjach.

Uczestnik:

 • zna podstawowe techniki dramowe.

Ilość godz. 6

Cena: 40 zł
W36 Jak uczyć uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej?

Uczestnik:

 • zna sposoby samooceny i oceny koleżeńskiej jako elementy OK.

Ilość godz. 3

Cena: 20 zł
W37 Lekcja chemii na wycieczce.

Uczestnik:

 • pozna znaczenie dydaktyczne wycieczki,
 • napisze scenariusz wycieczki, (istnieje możliwość zorganizowania wycieczki dla nauczycieli np. farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, ZUOK w Machnaczu).

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W38 Programy własne nauczycieli – tworzenie, wdrażanie i ewaluacja.

Uczestnik:

 • analizuje przepisy prawa regulujące dopuszczanie programów
  do użytku w szkole/placówce,
 • zna zasady opracowania lub modyfikowania programu nauczania,
 • zna metody ewaluacji programu,
 • formułuje opinię o programie.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W39 Profil szkoły w procesie planowania i budowy koncepcji pracy szkoły/placówki

Uczestnik:

 • wykorzystuje  metody „Profil Szkoły” w planowaniu i budowie koncepcji pracy szkoły/placówki,
 • współtworzy koncepcję rozwoju zgodną z uwzględnieniem specyfiki szkoły/przedszkola, placówki.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W40 Pierwsze kroki z europejskim programem e-Twinning - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • zna założenia programu eTwinning i wie, jak zarejestrować szkołę
  i realizować projekty.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W41 Konstruowanie zadań polonistycznych w nowym systemie egzaminów zewnętrznych - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • zna zasady konstruowania zadań polonistycznych w 8- letniej szkole podstawowej.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W42 Platforma e-learningowa Moodle w praktyce szkolnej.

Uczestnik:

 • wykorzystuje możliwości platformy Moodle w codziennej pracy nauczyciela,
 • określa specyfikę procesu dydaktycznego w kształceniu na odległość,
 • określa kluczowe kompetencje e-nauczyciela,
 • określa rolę i zadania e-nauczania,
 • podaje zasady zachowania, komunikacji i dyskusji dydaktycznej
  w kształceniu na odległość.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W43 Geogebra – narzędzie do dynamicznej wizualizacji problemów matematycznych.

Uczestnik:

 • zna podstawowe funkcje programu Geogebra, 
 • tworzy proste aplety obrazujące dane zagadnienie matematyczne.

Ilość godz. 10

Cena: 40 zł
W44 Diagnoza formalna i nieformalna, informacja zwrotna - Dobra Szkoła

Uczestnik:

 • wie, jak diagnozować uczniów i formułować informację zwrotną dla ucznia i rodzica.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W45 Efektywne zarządzanie czasem w pracy nauczyciela.

Uczestnik:

 • rozumie rolę czasu w naszym życiu,
 • zna reguły i zasady zarządzania czasem i planowania pracy,
 • wyznacza i realizuje cele, plany, priorytety i nadaje rangę realizowanym zadaniom,
 • zna zasady samoorganizacji,
 • docenia rolę rozwoju osobistego w organizowaniu czasu,
 • rozumie znaczenie asertywności w procesie zarządzania czasem
 • potrafi delegować zadania,
 • wie, jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”,
 • stres jako czynnik zakłócający efektywne zarządzanie czasem.

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W46 Metoda projektu na lekcjach matematyki.

Uczestnik:

 • zapozna się z metodą projektu jako efektywnego sposobu rozwijania kluczowych kompetencji uczniów, w tym samodzielności
  i innowacyjności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • wskaże zastosowania metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej nauczanie matematyki w szkole.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W47 Chemia w małej skali.

Uczestnik:

 • zapozna się z metodą nauczania przez dociekanie naukowe,
 • dowie się, jak przygotować, przeprowadzić doświadczenia oraz dokonać ich dokładnej analizy. 

Ilość godz. 8

Cena: 40 zł
W48 Współpraca  szkół ze  środowiskiem.

Uczestnik:

 • pozna zadania szkoły w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • dowie się, jak opracować plan pracy placówki w zakresie pracy na rzecz środowiska lokalnego

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W49 Prawa dziecka – regulacje prawne i ich stosownie w placówce oświatowej.

Uczestnik:

 • wie na czym polega budowanie właściwych relacji w środowisku szkolnym między wszystkimi grupami: uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, szkoła – rodzic.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W50 Polityka historyczna, rola i zadania szkoły w budowie postaw patriotycznych u młodzieży.

Uczestnik:

 • wie, jakie można osiągnąć efekty prospołeczne, patriotyczne poprzez promowanie polityki historycznej w szkole.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W51 Dyrektor liderem w szkole – przywództwo edukacyjne zadaniem dyrektora.

Uczestnik:

 • wie na czym polega współpraca dyrektora z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Szkoły,
 • dowie się czym jest przywództwo edukacyjne.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W52 Rola i zadania dyrektorów szkół w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uczestnik:

 • dowie się, na czym polega rola wspierająca dyrektora w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • zna zasady opracowywania szkolnego planu doskonalenia zawodowego. Priorytety doskonalenia zawodowego i ich zgodność z  polityką oświatową państwa i samorządu lokalnego.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł
W53 Jak zaplanować, zorganizować i zrealizować bezpieczną wycieczkę szkolną.

Uczestnik:

 • zna zasady BHP na wycieczce,
 • wie kto może być kierownikiem i wychowawcą,
 • współpracuje z organizacjami krzewiącymi turystykę i krajoznawstwo.

Ilość godz. 4

Cena: 20 zł