Cena 1 godziny szkolenia Rady Pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Miasta Włocławek wynosi 80 zł,  dla pozostałych 200 zł za godzinę.

Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia na tematy spoza proponowanej oferty.

Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 30 osób.

 

RP1   Jak przygotować się do zmiany statutów?
 • dostosowanie statutów szkół/placówek oświatowych  do zmian ustawowych,
 • korelacje pomiędzy statutem, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Regulaminem Rady Rodziców i Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

Ilość godz. 2/4

(warsztaty)

RP2  Współpraca z rodzicami w szkole.
 • jak motywować i angażować rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły?
 • jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami?
 • postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.
Ilość godz. 2 spotkania po 2 godz.
RP3  Nauczyciel XXI wieku - diagnostyka edukacyjna.
 • rola współczesnego nauczyciela,
 • teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w praktyce,
 • poznawanie siebie i innych,
 • różne typy osobowości,
 • motywacja.
Ilość godz. 3
RP4  Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki,
 • planowanie i organizowanie pracy w zespołach,
 • identyfikacja korzyści i trudności pracy zespołowej.
Ilość godz. 2
RP5   Autoewaluacja pracy własnej nauczyciela.
 • rodzaje i metody autoewaluacji,
 • narzędzia do ewaluacji pracy własnej nauczyciela.
Ilość godz. 2
RP6   Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkolnym systemie kształcenia.
 • analiza wyników arkusza egzaminacyjnego swojej szkoły/klasy pod kątem projektowania zmian jakościowych w szkolnym systemie kształcenia,
 • czynniki kontekstowe mające wpływ na wyniki egzaminu uczniów z danej szkoły.
Ilość godz. 2
RP7  Jak uczyć uczniów uczenia się.
 • różnorodne strategie uczenia się,
 • wspieranie uczniów w procesie uczenia się.
Ilość godz. 2
RP8  Co nowego w kształceniu zawodowym?
 • zmiany organizacyjne i programowe w kształceniu zawodowym,
 • szkoła branżowa I stopnia - organizacja i projektowanie kształcenia,
 • Polska Rama Kwalifikacji - zadania szkoły zawodowej.
Ilość godz. 2
RP9  Kreowanie wizerunku i promocji szkoły.
 • narzędzia marketingowe w edukacji,
 • budowanie wizerunku placówki,
 • public relations czy reklama?
Ilość godz. 2
RP10  Budowanie koncepcji pracy szkoły.
 • czym jest koncepcja pracy placówki?
 • wymagania państwa wobec szkół i placówek a koncepcja pracy,
 • wartości i postawy,
 • sylwetka absolwenta,
 • wizja i misja placówki jako podstawa koncepcji pracy,
 • koncepcja - gdzie?
Ilość godz. 2
RP11  Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
 • wymagania państwa wobec szkół i placówek,
 • narzędzia wykorzystywane podczas ewaluacji.
Ilość godz. 2
RP12  Rada pedagogiczna jako zespół – metody i formy współpracy.
 • rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki oświatowej,
 • planowanie i organizacja pracy w zespołach,
 • identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołowej.
Ilość godz. 2
R13  Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
 • strategie i techniki OK,
 • cele lekcji oraz cele lekcji w języku ucznia,
 • kryteria sukcesu dla ucznia,
 • pytania kluczowe,
 • informacja zwrotna do pracy domowej z języka obcego.
Ilość godz. 4
RP14  Ocenianie w szkole.
 • podstawy prawne oceniania w szkole,
 • psychologiczne aspekty oceniania,
 • sprawdzanie umiejętności: kontrola, ocena, testowanie.
Ilość godz. 8
RP15  Techniki uczenia się.
 • motywacja,
 • style uczenia się,
 • techniki uczenia się i zapamiętywania.
Ilość godz. 2
RP16  Skuteczna komunikacja w zespole.
 • budowanie relacji w zespole,
 • informacja zwrotna,
 • komunikacja interpersonalna w warunkach szkolnych.
Ilość godz. 8
RP17  Efektywne edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu.
 • co ma wpływ na wzrost efektywności nauczania?
 • dlaczego planowanie lekcji ma tak duże znaczenie?
 • zapoznanie z metodami aktywizującymi i motywującymi uczniów do pracy.
Ilość godz. 2
RP18  Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły.
 • badanie obszarów pracy szkoły wymagających poprawy,
 • zarządzanie ograniczeniami.
Ilość godz. 3
RP19  Wyniki diagnoz szkolnych a priorytety doskonalenia nauczycieli.
 • tworzenie planu WDN w oparciu o realne potrzeby rozwojowe szkoły.
Ilość godz. 3
RP20  Metoda profilu szkoły w procesie planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej.
 • profil szkoły jako sprawne narzędzie ewaluacji wewnętrznej.
Ilość godz. 3x3
RP21  Nauczycielskie błędy i pułapki oceniania.
 • strategie oceniania i ich wpływ na efektywność nauczania.
Ilość godz. 3
RP22  Kompetencje rady pedagogicznej w świetle obecnego stanu prawnego.
 • kompetencje Rad pedagogicznych.
Ilość godz. 2
RP23  Narzędzia TOK w zarządzaniu ograniczeniami.
 • przykłady metod i narzędzi w ewaluacji pracy szkoły.
Ilość godz. 3
RP24  Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i ewaluacji procesu edukacyjnego.
 • rola zespołów nauczycielskich w pracy szkoły.
Ilość godz. 3
RP25  Neurony umierają z nudów – neurodydaktyka – moda czy odkrycie  w dydaktyce?
 • nauczanie przyjazne mózgowi.
Ilość godz. 2
RP26  Motywowanie uczniów  a metody nauczania.
 • wpływ metod nauczania na motywację uczniów.
Ilość godz. 2
RP27  Jak pracować metodą SMART.
 • wnioski a rekomendacje,
 • smartowanie celów.
Ilość godz. 2
RP28  Nie bójmy się  lekcji otwartych i koleżeńskich.
 • lekcje otwarte i koleżeńskie jako forma doskonalenia nauczycieli.
Ilość godz. 2
RP29  Efektywne edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących w nauczaniu.
 • co ma wpływ na wzrost efektywności nauczania?
 • dlaczego planowanie lekcji ma tak duże znaczenie?
 • zapoznanie z metodami aktywizującymi i motywującymi uczniów do pracy.
Ilość godz. 2
RP30 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły.
 • kary dyscyplinarne dla nauczycieli,
 • za co może być ukarany nauczyciel, dyrektor,
 • przebieg postępowania dyscyplinarnego
 • prawomocność orzeczenia komisji odwoławczej.
Ilość godz. 2
RP31 Mobbing i polityka antymobbingowa w szkole.
 • charakterystyka mobbingu i pokrewnych zachowań przemocowych,
 • radzenie sobie z mobbingiem w szkole,
 • własne zachowania i emocje, na które warto zwrócić uwagę, by uniknąć posądzenia o mobbing,
 • rozpoznawanie ofiar mobbingu i możliwości pomocy.
Ilość godz. 2
RP32 Marketing oświatowy – kształtowanie wizerunku szkoły na rynku usług oświatowych.
 • wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny wizerunek,
 • narzędzia promocyjne wspierające budowanie wizerunku szkoły (strona internetowa, portale społecznościowe, reklama itp.),
 • analiza bieżącego wizerunku szkoły,
 • budowanie zespołu ds. promocji szkoły.
Ilość godz. 2
RP33 Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ofiarą jest uczeń.
 • podstawa prawna przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • najważniejsze pojęcia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • obowiązki pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • procedura „Niebieskiej Karty”,
 • rola emocji w komunikacji,
 • aktywne słuchanie.
Ilość godz. 2
RP34 Konflikt w szkole – jak  rozwiązywać problemy w relacjach szkolnych.
 • analiza sytuacji konfliktowych,
 • metody i etapy rozwiązywania konfliktów,
 • rozwiązywanie realnych konfliktów,
 • style i strategie negocjacyjne.
Ilość godz. 2
RP35 Budowanie autorytetu dyrektora szkoły we współpracy ze środowiskiem szkolnym.
 • rola i autorytet dyrektora,
 • wykorzystanie asertywnej komunikacji w budowaniu autorytetu szefa,
 • wywieranie wpływu społecznego,
 • rozwiązywanie konfliktów i trudne rozmowy.
Ilość godz. 2
RP36 Przestrzeganie praw dziecka w szkole.
 • prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły,
 • czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki,
 • czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia,
 • w jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzeganie tych praw,
 • jak nauczyciele oceniają przestrzeganie praw ucznia w swojej szkole.
Ilość godz. 2