Osoby, które ukończyły formę szkolenia, zorganizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, otrzymują odpowiednio:

  • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, według załącznika do Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. Dz.U. nr 200 poz.1537, z późniejszymi zmianami;
  • zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z §20 ust. 2 cyt. rozporządzenia.

Ustalone są następujące warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń:

  • dla form doskonalenia, trwających do 10 godzin dydaktycznych, wymagana jest stuprocentowa obecność na zajęciach;
  • dla form doskonalenia, trwających dłużej niż 10 godzin dydaktycznych, nieobecność nie może przekraczać 25% czasu zajęć. Decyzję o wydaniu dokumentu podejmuje kierownik formy doskonalenia po konsultacji z prowadzącymi zajęcia;
  • w przypadku kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych, uczestnik może otrzymać świadectwo ukończenia kursu pod warunkiem spełnienia wymagań, zawartych w programie kursu.

Kryteria o charakterze merytorycznym ustala kierownik formy doskonalenia z osobami prowadzącymi zajęcia.