S1 Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
 • przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów,
 • analiza podstawy programowej z matematyki w kontekście zadań egzaminacyjnych,
 • zapoznanie nauczycieli ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów,
 • analiza wyników próbnej matury,
 • umiejętność określenia kierunków koniecznych zmian, zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów do matury w 2018 r.
 • opracowanie materiałów dydaktycznych w celu wykorzystania ich w procesie przygotowania uczniów do matury w 2017 r.
2 godz/miesiąc
S2 Edukacja matematyczna i nowe technologie. Nowe technologie w nauczaniu matematyki.
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki,
 • wymiana doświadczeń,
 • metodyka nauczania matematyki,
 • zastosowanie TIK w nauczaniu.
2 godz/miesiąc
S3 „Na ścieżce awansu” – nauczyciele będący w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu (sieć wsparcia).
 • określenie zasad planowania rozwoju zawodowego  - realizacja powinności
  i wymagań wynikających z przepisów dotyczących awansu zawodowego,
 • przykłady sposobów realizacji zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji (plan rozwoju, sprawozdanie, opisy i analizy, studium przypadku), przygotowanie prezentacji na egzamin.
Ilość godz. 10
S4 Pisać każdy może – literacka twórczość naszych uczniów.
 • forum wymiany doświadczeń w pracy z uczniem uzdolnionym literacko.
Ilość godz. 20
S5 Daj się złapać w sieć – dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
 • organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli,
 • wymiana pomysłów, materiałów dydaktycznych,
 • doskonalenie umiejętności stosowania TIK,
 • wsparcie w obliczu nowych wyzwań (nowa podstaw programowa),
 • wspieranie się w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
2 godz. co 3 miesiące
S6 Sieć platformy wymiany doświadczeń dyrektorów szkól i przedszkoli.
 • tematyka spotkań opracowana na podstawie ankiety oczekiwań dyrektorów, oraz wynikająca z zadań wskazanych do realizacji w polityce oświatowej państwa i JST.
Ilość godz. 36