S1 Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
 • przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów,
 • analiza podstawy programowej z matematyki w kontekście zadań egzaminacyjnych,
 • zapoznanie nauczycieli ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów,
 • analiza wyników próbnej matury,
 • umiejętność określenia kierunków koniecznych zmian, zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów do matury w 2018 r.
 • opracowanie materiałów dydaktycznych w celu wykorzystania ich w procesie przygotowania uczniów do matury w 2017 r.
4 godz/miesiąc
S2 Nowe technologie w nauczaniu matematyki (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki,
 • wymiana doświadczeń,
 • metodyka nauczania matematyki,
 • zastosowanie TIK w nauczaniu.
2 godz/miesiąc
S3 Klub aktywnych matematyków (szkoły podstawowe).
 • opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole podstawowej,
 • konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych,
 • wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.
2 godz/miesiąc
S4 Klub aktywnych matematyków (szkoły ponadgimnazjalne).
 • opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej,
 • konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych,
 • wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.
2 godz/miesiąc
S5 „Na ścieżce awansu” – nauczyciele rozpoczynający staż i będący w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu (sieć wsparcia).
 • określenie zasad planowania rozwoju zawodowego - realizacja powinności i wymagań wynikających z przepisów dotyczących awansu zawodowego,
 • przykłady sposobów realizacji zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji (plan rozwoju, sprawozdanie, opisy i analizy, studium przypadku),
 • przygotowanie prezentacji na egzamin.
Ilość godz. 10
S6 Pisać każdy może – literacka twórczość naszych uczniów.
 • forum wymiany doświadczeń w pracy z uczniem uzdolnionym literacko.
Ilość godz. 20
S7 Od podstawy programowej do zadania/ nauczyciele chemii i biologii.
 • struktura i znaczenie podstawy programowej w planowaniu pracy dydaktycznej,
 • rodzaje i typy zadań,
 • zasady konstruowania zadań do wybranych wymagań szczegółowych podstawy programowej,
 • poprawność rzeczowa i redakcyjna zadań,
 • budowanie pisemnych zadań otwartych i zamkniętych,
 • opracowanie schematu poprawnych odpowiedzi,
 • analiza i ocena zadań,
 • opracowanie planu, kartoteki i zadań tekstu wielopoziomowego.
1 raz w miesiącu.
S8 Sieć platformy wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • tematyka spotkań opracowana na podstawie ankiety oczekiwań dyrektorów, oraz wynikająca z zadań wskazanych do realizacji w polityce oświatowej państwa i JST.
Ilość godz. 36
S9 Sieć platformy wymiany doświadczeń Szkolnych Animatorów Kultury.
 • wspieranie w pracach szkolnych animatorów kultury,
 • ułatwianie kontaktów z miejskimi instytucjami kultury.
Ilość godz. 36
S10 Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, samorządem terytorialnym i innymi instytucjami w zakresie wspomagania szkół w dziedzinie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.
 • forum wymiany doświadczeń, gromadzenie i wzbogacanie praktycznej wiedzy z zakresu skutecznego wspomagania szkół.
Ilość godz. 10
S11 Promowanie przykładów dobrych praktyk w pracy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
 • promowanie przykładów dobrych praktyk w pracy zespołów nauczycieli poprzez utworzenie forum konsultacyjnego: Włocławskiej Akademii Liderów.
Ilość godz. 10
S12 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli przedszkoli.
1 raz w miesiącu.