Aktualności 16 stycznia 2020ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE - JEDEN Z FILARÓW
PRZYJAZNEJ I BEZPIECZNEJ SZKOŁY, PRZEDSZKOLA


TERMIN:

31 stycznia 2020 godz. 08.30-14.10
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 260 zł/os brutto
400 zł za udział 2 osób z tej samej placówki


Program konferencji:

 • 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników Konferencji.
 • 9.00 – 9.15 Otwarcie Konferencji – przedstawienie zaproszonych gości, wprowadzenie do tematu.
 • 9.15 – 10.00 Grzegorz Żmijski : Mediacja w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • 10.00 – 10.45 Dorota Zawadzka: Rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez mediacje rówieśnicze.
 • 10.45 – 11.30 Sławomir Kępka: Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych - rekomendacje w zakresie standardów ich wprowadzania i prowadzenia.
 • 11.30 – 12.15 Przerwa kawowa. W ramach przerwy kawowej przeprowadzony zostanie sondaż wśród uczestników metodą „Ruchoma tarcza”.
 • 12.15 – 14.00 Dyskusja panelowa z wykorzystaniem metody: „Pytania z kapelusza” Mediacje szkolne i rówieśnicze w mojej szkole, przedszkolu – perspektywa kadry zarządzającej
 • 14.00 – 14.10 Podsumowanie konferencji, przedstawienie sformułowanych wniosków.


Informacja o panelistach:

Dorota Zawadzka - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone podyplomowe studia z literatury dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim oraz z psychodietetyki na SWPS. Wykładowczyni w katedrze psychologii rozwoju, a następnie psychologii wychowawczej na UW i w SPWS (w latach 1990-2008). Autorka poradników dla rodziców, w tym nagrodzonego nagrodą Teofrasta w 2010 „Moje Dziecko t. II – Jak mądrze kochać i wychowywać dziecko w wieku szkolnym”. Autorka, współautorka i prowadząca poradnikowych programów telewizyjnych dla rodziców.  Czynnie wspierała kampanie społeczne „Bicie jest głupie”, „Kocham nie biję” „Kocham reaguję”. Od 2000 roku współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Ambasador akcji Cała Polska czyta dzieciom. W latach 2010-2018 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.  Kawaler Orderu Uśmiechu i członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Prowadzi wykłady, warsztaty oraz szkolenia dla wielu grup zawodowych (m. in. nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych).

Wykładowca: Sławomir Kępka - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, trener warsztatu, socjoterapeuta. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej – Ośrodka Socjoterapii Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzący Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW, szkoleniowiec profesjonalnych umiejętności z zakresu prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pełnił takie role zawodowe jak: kurator rodzinny, wychowawca – nauczyciel młodzieży z zaburzeniami zachowania, wychowawca – terapeuta. Autor licznych programów szkoleniowych kierowanych min. do kadry pedagogiczno – psychologicznej i zarządczej instytucji zajmujących się opieką, wychowaniem i resocjalizacją. W ramach praktyki dydaktyczno – naukowej prowadzący zajęcia m.in. z zakresu socjoterapii, pracy z indywidualnym przypadkiem, metodyki wychowania resocjalizacyjnego, pracy zespołowej, negocjacji, treningu zastępowania agresji, ale także organizacji i zarządzania, socjologii pracy czy też innowacyjności w organizacjach gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Wykładowca: Grzegorz Żmijski - magister pedagogiki resocjalizacyjnej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, „trener – coach”, policjant(z 26 letnim stażem) Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przez 14 lat negocjator policyjny. W latach2009 – 2017 Wojewódzki Koordynator do spraw negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Od 2009 roku szkoleniowiec z zakresu zarządzania kryzysowego. Współorganizator międzynarodowego projektu „Słuchaj pomagaj – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez użycia siły w trakcie negocjacji policyjnych”. Wykładowca w trakcie wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce negocjacji oraz sytuacjom kryzysowym. Wykładowca w trakcie międzynarodowego szkolenia i ćwiczeń dotyczących działań Policji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w tym pojmania i przetrzymywania zakładników (Polska, Hiszpania, Niemcy, Ukraina). Autor licznych szkoleń, warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń terrorystycznych, których odbiorcami byli pracownicy socjalni, pracownicy placówek oświatowych, banku, operatorzy numeru alarmowego 112, przedstawiciele Służby Ochrony Lotniska, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji.Aktualności 6 listopad 2019

OFERTA FORM DOSKONALENIA

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO

doradca metodyczny dr Miłosz Kłobukowski


RADY PEDAGOGICZNE/ ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE


Nowe media w szkole – 2 godz.

• współczesne przemiany kulturowo-technologiczne a system szkolnictwa;

• rola technologii mediów społecznościowych w percepcji uczniów i w edukacji;

• jak wykorzystać potencjał nowych mediów na do nauki i wychowania.


Kreowanie wizerunku nauczyciela w szkole i w sieci – 2 godz.

• świadomość własnego wizerunku i jego roli w pracy pedagogicznej;

• szkoła jako teatr życia codziennego, nauczyciel jako aktor w społecznej sieci;Współpraca szkoły z instytucjami nauki i kultury – 2 godz.

• współpraca z instytucjami zewnętrznymi a wizerunek placówki;

• realizacja podstawy programowej w aspekcie współpracy z instytucjami nauki i kultury.WARSZTATY


Lektura 2.0. Media społecznościowe w edukacji polonistycznej – 2 godz./ koszt 20 zł

• praktyczne zastosowanie nowych mediów na lekcjach języka polskiego w szkole średniej;

• potencjał mediów społecznościowych a efekty kształcenia;

• mem jako narzędzie pracy na lekcjiFilm w edukacji polonistycznej – 2 godz. / koszt 20 zł

• film jako narzędzie pracy polonisty – od analizy porównawczej do szkolny DKF;

• analiza i interpretacja dzieła filmowego wobec kształcenia polonistycznego oraz aspektów wychowawczych.
KONSULTACJE ZESPOŁOWE/FORMY BEZPŁATNE


Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole średniej – 2 godz.

• wdrażanie nowej podstawy programowej na lekcjach języka polskiego w szkole średniej;

• planowanie rozkładu materiału oraz listy lektur, wykorzystanie planu wynikowego;Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego – 2 godz.

• konsultacje dla nauczycieli niebędących egzaminatorami OKE;

Aktualności 20 grudnia 2019

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ METODYCZNĄ:

Cyfrowa rewolucja w edukacji polonistycznej.
Konferencja metodyczna nauczycieli polonistów
szkół ponadpodstawowych.

14 stycznia 2020 r. godz. 9.30 - 13.30
Miejsce: CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Aula CKZiUProgram konferencji:

 • 9.30 – Rejestracja uczestników konferencji, rozdanie materiałów.
 • 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji.
 • 10.30 - dr Miłosz Kłobukowski (ODN CKZiU, LMK Włocławek) – Zrozumieć cyfrowego tubylca. Problemy i wyzwania dydaktyki polonistycznej w dobie rewolucji cyfrowej.
 • 11.00 - dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK - Czytamy czy skanujemy? Nowe źródła i praktyki lekturowe w cyberprzestrzeni.
 • 11.30 - dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK - Presja czasu i ICT - narzędzia online dla polonistów.
 • 12.00 - Przerwa kawowa.
 • 12.15 - Dyskusja.
 • 12.45 - Ankieta dla uczestników konferencji – potrzeby i oczekiwania względem realizacji zadań doradztwa metodycznego powierzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 • 13.00 - Prezentacja idei i działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych.
 • 13.30 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

Prowadzący:

 1. dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK - Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, zastępca Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, specjalista w zakresie literatury emigracyjnej, krytyki literackiej, nowoczesnych metod dydaktyki polonistycznej (m.in. storytelling), współtwórca kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting.
 2. dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK – Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów, Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, specjalista w zakresie dydaktyki szkolnej i metodyki języka polskiego, literatury dziecięcej i młodzieżowej, nowych mediów w edukacji, współtwórca kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting.
 3. dr Miłosz Kłobukowski – nauczyciel i wychowawca związany z LMK we Włocławku, filolog, literaturoznawca, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE, doradca metodyczny w ODN przy CKZiU we Włocławku w zakresie języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, nauczyciel akademicki w KSW we Włocławku, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.Aktualności 20 grudnia 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Pracownicze plany kapitałowe


TERMIN:

22 stycznia 2020 godz. 09.00-14.00
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 260 zł/os brutto
Wykładowca: Iwona Obarzanek


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 20 grudnia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Rozwój myślenia kreatywnego u uczniów”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:

 • na czym polega kreatywność,
 • co rozwija kreatywność uczniów,
 • co „ zabija” kreatywność,
 • techniki wykorzystujące twórcze myślenie,
 • wychodzenie poza schemat,
 • pomysły na kreatywne lekcje.

Termin: 12.02.2020r. godz. 16.00-19.00
Miejsce: CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Koszt: 70 zł
Ilość godz.: 4h


Warsztaty poprowadzi: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 20 grudnia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Termin: 22-23.02.2020. godz. 8.30-14.30
Miejsce: CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Koszt: 200 zł


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 20 grudnia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Jak zrozumieć emocje i zachowania uczniów”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:

 • trudne zachowania ucznia dla osoby dorosłej,
 • rola nauczyciela w radzeniu sobie przez dziecko z emocjami,
 • metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem,
 • postępowanie w trudnych sytuacjach związanych z emocjami uczniów.

Termin: 26.02.2020r. godz. 16.00-19.00
Miejsce: CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Koszt: 70 zł
Ilość godz.: 4h


Warsztaty poprowadzi: Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 20 grudnia 2019


ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE HISTORYCZNYM NA ALBUM
PN. „ BOHATEROWIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ W MOIM REGIONIE”Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej


Zgłoszenia należy dostarczyć:

 • do dnia 28 lutego 2020r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.


REGULAMIN

Aktualności 19 listopad 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT KLANZOWE

ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE


Warsztat skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnegoProgram warsztatów – 5 godz.:

 • zabawy integracyjne,
 • zabawy z chustą animacyjną,
 • zabawy matematyczne,
 • tańce integracyjne.

Termin:
30.11.2019r. godz. 09.00-13.00
Miejsce:
CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Koszt: 80 zł


Warsztaty poprowadzi: Stefan Halasz - członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, trener Io. Aktywny propagator misji Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w różnych grupach edukacyjnych. Organizator i uczestnik działań Koła PSPiA KLANZA w Bydgoszczy.Aktualności 18 listopad 2019

STUDIA PODYPLOMOWE


INFORMUJEMY ŻE 22-23 LISTOPADA 2019R. ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA NA

STUDIACH PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKACH:

„EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

ORAZ „WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Z AUTYSTYCZNYM SPEKTRUM ZABURZEŃ”.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SIEDZIBIE

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

WE WŁOCŁAWKU W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZY ULICY NOWOMIEJSKIEJ 25.

W PIĄTEK 22.11.2019. ZAPRASZAMY NA PIERWSZE ZAJĘCIA

O GODZINIE 15.30.

PLANY ZAJĘĆ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE NA NASZEJ STRONIE

ORAZ NA STRONIE KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ.Aktualności 18 LISTOPAD 2019

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ ZESPOŁOWĄ:


Innowacje w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej –

zajęcia warsztatowe we współpracy z uczelnią wyższą27 listopada 2019 r. godz. 9.00-13.15

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Bechiego 1, Włocławek


Zapraszamy na konsultacje zespołowe nauczycieli polonistów ze szkół ponadpodstawowych z Włocławka oraz terenu byłego województwa włocławskiego w związku z rozpoczęciem pracy przez nowego doradcę metodycznego w zakresie języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych.


  Program spotkania:

 • Godz. 9.00 – aula LMK – uroczyste rozpoczęcie kolejnej edycji warsztatów Colloquia Konopniczańskie z udziałem zaproszonych gości, władz, mediów,


 • Przedstawienie różnych krótkiego rysu historycznego współpracy szkoły z UMK w Toruniu,


 • Prezentacja prowadzących zajęcia warsztatowe z młodzieżą oraz omówienie tematyki zajęć,


 • 9.30–13.15 zajęcia dla uczniów LMK w dwóch blokach tematycznych podzielonych na dwie tury: 1. Książka od kuchni (warsztaty z redakcji tekstu i estetyki publikacji) – prowadzący dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK oraz członkinie Edytorskiego Koła Naukowego „Wyjustowani”; 2. Sztuka wystąpień publicznych (prowadzący: dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK).


Możliwość obserwacji zajęć oraz rozmowy z prowadzącymi, wymiany doświadczeń i uwag, obserwacji w ramach prezentacji dobrych praktyk.


Prowadzący zajęcia:

 • dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK - Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa UMK w Toruniu, znawczyni problematyki tekstologii i edytorstwa dzieł literackich. Jej zainteresowania badawcze obejmują również literaturę romantyczną i konteksty filozoficzne literatury. Zajmuje się też redakcją książek naukowych, współpracuje m.in. z Wydawnictwem Naukowym UMK.
 • dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK – Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę dla dzieci i młodzieży, dydaktykę nauczania języka polskiego w szkole, antropologię literatury, a także problematykę emisji głosu w pracy nauczyciela.
 • dr Miłosz Kłobukowski – nauczyciel i wychowawca związany z LMK we Włocławku, filolog, literaturoznawca, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE, doradca metodyczny w ODN przy CKZiU we Włocławku w zakresie języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.Aktualności 31 październik 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT


Neurologopedyczne studia przypadków -
Studium przypadku dziecka z Zespołem AngelmanaWarsztat skierowany jest do:
pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.
Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.


Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Angelmana,

schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Angelmana. • TERMIN: 12 grudnia 2019r. godz. 16.00-19.00
 • ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
 • Koszt: 70 zł
 • Ilość godz.: 4h

Prowadząca zajęcia:Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie terapie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.Aktualności 31 październik 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


„Motywacja a uczenie się”Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:

motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna,

sposoby rozbudzania motywacji wewnętrznej,

jak wykorzystać motywacje zewnętrzna w edukacji. • TERMIN: 10 grudnia 2019r. godz. 16.00-19.00
 • ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
 • Koszt: 70 zł
 • Ilość godz.: 4h

Prowadząca zajęcia:Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 31 październik 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


„DIAGNOZA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW”Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:

czym są kompetencje kluczowe,

znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji oraz we współczesnym świecie,

kompetencje kluczowe w podstawie programowej,

diagnoza sposobów i stopnia rozwijania kompetencji kluczowych,

analiza przyczyn ograniczających rozwój kompetencji kluczowych. • TERMIN: 3 grudnia 2019r. godz. 16.00-19.00
 • ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
 • Koszt: 70 zł
 • Ilość godz.: 4h

Prowadząca zajęcia:Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.Aktualności 31 październik 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE


„Coaching w edukacji”Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów


Tematyka szkolenia:

elementy coachingu w pracy nauczyciela,

indywidualizacja pracy z uczniem poprzez zastosowanie narzędzi coachingowych,

wybrane techniki coachingowe. • Termin: 19 listopada 2019r.godz. 16.00-19.00
 • ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
 • Koszt: 70 zł
 • Ilość godz.: 4h

Prowadząca zajęcia:Monika Kramkowska - oligofrenopedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I Stopnia, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny wielu programów profilaktycznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, coachingiem oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 31 paździenik 2019


ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJKonkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i klas I-VIII szkoły podstawowej


Zgłoszenia należy dostarczyć:

 • do dnia 29 listopada 2019r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursu zawarte będą w regulaminie.


REGULAMIN

Aktualności 29 październik 2019

UWAGA!
Szanowni Państwo,


zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie
„ Seksualność osób w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością
intelektualną” w dniach 15.11.2019 oraz 16.11.2019.

Zainteresowanych prosimy o szybki kontakt!Aktualności 23 październik 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


23-24.11.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 200 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 września 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

KAMISHIBAI – PAPIEROWY TEATR CZYTAM, PISZĘ, ILUSTRUJĘ, PRZEDSTAWIAM


Termin:

26.10.2019r. godz. 09.00-13.00

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 80 zł


Program warsztatów – 5 godz.:


 • Źrodła kamishibai - rys historyczny,

 • Kamishibai jako narzędzie twórczej zabawy z literaturą,

 • Kamishibai jako narzędzie skutecznego promowania czytelnictwa wśród dzieci,

 • ,,Magiczna skrzynka”-elementy storytellingu z kamishibai,

 • Kamishibai w arteterapii-ekspresja twórcza,

 • Kamishibai w biblioterapii-tworzymy relacje.

Warsztaty poprowadzi: Zofia Piątkowska-Wolska - założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z siedzibą w Tokio.Aktualności 10 września 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Seksualność osób w spektrum autyzmu
oraz z niepełnosprawnością intelektualną”


15 listopada 2019r. ( piątek) godz. 9.00-14.00 ( I grupa max.30 osób)

16 listopada 2019r. ( sobota) godz.9.00-14.00 (II grupa max.30 osób)

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 150 zł


Tematyka szkolenia:


 • dojrzewanie płciowe,

 • zachowania seksualne w okresie dojrzewania i dorosłości,

 • sposoby reagowania na problemowe zachowania o charakterze seksualnym,

 • oceny zachowań z punktu widzenia norm klinicznych i rozwojowych,

 • budowania relacji przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, małżeństwa i rodzicielstwa,

 • orientacja seksualna i tożsamość płciowa u osób z ASD.

Prowadząca: dr n. hum. Izabela Fornalik - pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Redaktor prowadząca czasopismo „Terapia Specjalna dzieci i dorosłych”.


Wykładowczyni na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW, na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu oraz na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” realizowanych na Uniwersytecie SWPS.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy”, „O dojrzewaniu. Dziewczęta” oraz „Poznać i zrozumieć uczucia” dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W roku 2017 została wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.


Aktualności 23 września 2019

Bezpłatne projekty edukacyjne na rok szkolny 2019/20

Trwają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci . Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały do wykorzystania w trakcie zajęć.

Każdy z nauczycieli, biorący udział w projekcie, otrzymuje dostęp nie tylko do bezpłatnych pomocy dydaktycznych, ale także zestaw nagród m.in: tabliczki oraz indeksy dla uczniów, certyfikat dla nauczyciela oraz list do dyrekcji informujący o jego udziale w projekcie.

Projekty edukacyjne dotyczą różnych dziedzin nauki m.in. matematyki, programowania, zarządzania emocjami, przyrody czy techniki oraz dostosowane są do potrzeb uczniów klas 1-3 i 4-8. Scenariusze zostały stworzone w oparciu o autorską Metodę Pytań i Doświadczeń, dzięki której dzieci uczą się poprzez zabawę i doświadczanie. Każdy z projektów spełnia wymagania podstawy programowej. Projekty są również objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Jednym z projektów jest Technika. Czym możemy podróżować?, który jest dedykowany nauczycielom klas II-III. Dzięki temu projektowi dzieci poznają zasady działania istniejących już pojazdów oraz zaprojektują własne części maszyn, udoskonalając istniejące środki transportu. Poprzez projektowanie i konstruowanie , uczniowie udoskonalą manualne umiejętności, rozbudzą wyobraźnię przestrzenną oraz kreatywność. Rozwiną zdolność pracy w grupie oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań.


“Jak do tej pory w mojej 36 letniej karierze nauczyciela nie spotkałam się z żadną instytucją, która tak wspaniale pomaga nauczycielom i uczniom.” - Pani Kasia, uczestniczka projektu.


Inne projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci w Klasie znajdziesz pod adresem: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty.


Aktualności 10 września 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


19-20.10.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 200 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 września 2019


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

DOTYCZĄCE AWANSU ZAWODOWEGO:

12 września (czwartek) godz. 15.30


„Konstruowanie planu rozwoju zawodowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”
(dla nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu)


W programie:

 • Omówienie przepisów regulujących awans zawodowy nauczyciela.

 • Określenie istoty planowania rozwoju zawodowego.

 • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania projektu planu rozwoju zawodowego zgodnego z nowymi przepisami prawa.


17 września (wtorek) godz. 16.00


„Awans zawodowy nauczyciela od września 2019r.”
(dla nauczycieli będących w trakcie stażu na kolejny stopień awansu)


W programie:

 • omówienie zasad awansu zawodowego nauczyciela od września 2019r.


PROWADZĄCY: Katarzyna Nowacka – nauczyciel doradca metodyczny ODN w CKZiU we Włocławku, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli


MIEJSCE: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CKZiU ul. Nowomiejska 25; tel. 54 232 63 07


Aktualności 5 sierpień 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w organizacji systemu oświaty do wdrożenia od 1 września 2019r.


TERMIN:

27 sierpnia 2019r godz. 09.00-14.00
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 250 zł/os brutto
Wykładowca: Liliana Zientecka


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 2 maja 2019


Nauczyciele z całej Polski uczą programowania!
20 maja zakończył się ogólnopolski projekt „Technologie z klasą”, organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Orange. Projekt wsparli także: ABB, Brown Brothers Harriman, Google oraz Luxoft.

„Technologie z klasą” to bezpłatny projekt edukacyjny, rozwijający u uczniów wiedzę z zakresu nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i programowania. W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie wzięło udział 500 nauczycieli klas 1-3 z całej Polski. W ramach realizacji „Technologii z klasą” otrzymali dostęp do cyklu scenariuszy, dzięki którym uczniowie nauczyli się m.in. jak internet może im pomóc, jak bezpiecznie powinni z niego korzystać i w jaki sposób porozumiewają się roboty. Dzieci przy wsparciu nauczyciela rozwinęły też umiejętności praktyczne związane z programowaniem. W trakcie 4 ostatnich lekcji nauczyły się tworzyć projekty, interakcje i gry w aplikacji Scratch.

Każdy scenariusz zajęć składał się z ciekawych materiałów multimedialnych oraz kart pracy dla uczniów. Nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali też zestaw edukacyjny „Zaprogramowani na przygodę”, którego bohaterem jest robot Kodeusz. Uczniowie musieli pomóc w naprawie jego statku kosmicznego, rozwiązując kilka programistycznych zagadek.

Projekt „Technologie z klasą” rozbudził ciekawość uczniów i rozwinął ich umiejętności związane z programowaniem. Świadczą o tym opinie nauczycieli. „Dzieci przez chwilę mogły poczuć się jak prawdziwi programiści. W przystępny sposób przyswoiły trudne treści z zakresu programowania i poznały pojęcie pętli. Na podstawie bajki o dziewczynce dowiedziały się, jak ważne jest precyzyjne formułowanie poleceń. Nagranie i listy od Kodeusza stanowią wspaniałe dopełnienie lekcji. Dzieciaki już nie mogą doczekać się kolejnej wiadomości i zadania do wykonania” – to jedna z relacji nauczyciela uczestniczącego w projekcie.

Nauczyciele klas 1-3 będą mogli realizować projekt „Technologie z klasą” w roku szkolnym 2019/2020. Zapisy ruszają już w sierpniu.


Aktualności 30 maja 2019


EGZAMIN KOŃCOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Nowomiejska 25, Włocławek


 • „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”
  29.06.2019r. godz. 9.00

 • „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością intelektualną”
  29.06.2019r.godz. 9.00

Aktualności 17 maja 2019


W dniu 28 maja 2019r. (wtorek) o godz. 15.30

odbędzie się konsultacja zespołowa pt.

„Przygotowanie dokumentacji oraz postępowanie

przed komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną


w awansie zawodowym nauczyciela”

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu ODN w CKZiU telefonicznie 54 232 63 07 lub e-mailem na adres: odn@ckziu.wloclawek.pl


Aktualności 10 maj 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


1-2.06.2019r.godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 maj 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Jak nie wpaść w pułapkę odwoływania się nauczycieli od oceny ich pracy?
Konstruowanie oceny pracy dla nauczycieli kończących staż w maju 2019r.


TERMIN:

17 maja 2019r godz. 09.00-14.30
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 250 zł/os brutto
Wykładowca: Marzena Siejewicz


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 10 maj 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”

Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym


ZAGADNIENIA:

 • Co to jest mutyzm wybiórczy ?
 • Jak rozpoznać i zdiagnozować mutyzm ?
 • Jakie ćwiczenia stosować, aby rozwinąć swobodną mowę u dziecka ?
 • Przykładowe cele programu i indywidualne programy nauczania,
 • Wsparcie w zakresie prawa, poradnictwa specjalistycznego i edukacji,
 • Doświadczenia rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

TERMIN:

30 maja 2019r. godz. 17.00-20.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł/os brutto
Ilość godzin: 4

Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie terapie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 2 maja 2019


Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
Włocławek maj-lipiec 2019

Spotkania w weekend (piątek od godziny 9.00, niedziela do godziny 16.00)

Zjazd 1: 24-26 maja 2019 roku

Zjazd 2: 14-16 czerwca 2019 roku

Zjazd 3: 12-14 lipca 2019 roku

na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2019

Koordynator projektu:

Aneta Pierzchała-Tolak
tel.: +48 606398203
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.plAktualności 25 kwietnia 2019


Szkoła letnia we Włocławku – lipiec 2019
W dniach 15 – 19 lipca 2019 roku planujemy
organizację szkoły letniej dla trenerów wspomagania.


 • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa – 1,2,3 etap edukacji;

 • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – 1,2,3 etap edukacji;

 • kompetencje matematyczno-przyrodnicze – 1,2,3 etap edukacji;


Zapisy do 15 czerwca 2019 roku


5-cio dniowy intensywny kurs pozwoli w ramach jednego zjazdu przyswoić wiedzę i nabyć umiejętności, które następnie w ramach praktyki projektowej będą szlifowane w placówkach oświatowych pod okiem doradcy.

Zapewniamy wysokiej klasy profesjonalistów prowadzących spotkanie, materiały szkoleniowe, nocleg i całodzienne wyżywienie.

Zapraszamy uczestników z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Koordynator projektu:

Aneta Pierzchała-Tolak
tel.: +48 606398203
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.plAktualności 25 kwietnia 2019


ZMIANA DATY

KONSULTACJA ZESPOŁOWA NT. JAK NAPISAĆ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO I PRZYGOTOWAC DOKUMENTACJE W

AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW ?

ZAPLANOWANA DNIA 25.04.2019 ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA NA

9 MAJA 2019 GODZ. 15.30.


Aktualności 8 kwietnia 2019


Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie:


Pix2019 - Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu
Dane kontaktowe konkursu:

krzywdzinski@pixblocks.com

www.facebook.com/PixBlocks

www.pixblocks.com


Aktualności 27 marca 2019
Aktualności 26 marca 2019


Plan konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie”


Data: 3.04.2019r.
Godzina: 13.00
Miejsce: C.K. Browar B. ul. Łęgska 28, 87 – 800 Włocławek


 • Przedstawienie celu konferencji

 • Występ grupy teatralnej ZS nr 3 Światłocień

 • Przedstawienie prelegentów

 • Prelekcja prof. dr. Hab. Lidii Marszałek,
  „Dziecko z autyzmem to C-U-D. Wiemy wiele o C i U. D to nadal tajemnica”

 • Jan Gawroński – najmłodszy samorzecznik w przestrzeni autyzmu opowie o swoich działaniach

 • Sylwia Mądra
  „Rola rodzica w przestrzeni autyzmu, czyli poziomy wsparcia z punktu widzenia i przyjaciela osób z ASD”

 • Agnieszka Warszawa
  „Czym naprawdę jest ten autyzm, czyli słów kilka na temat spektrum, neuroróżnorodności i sposobach na obopólną akceptację – z punktu widzenia osoby dorosłej w spektrum autyzmu”

 • Izabela Piotrowska
  „Wspomaganie i wspieranie” - Klub Rodziców Autyzm Włocławek i okolice

Rodzice K.R. Autyzm Włocławek i okolice będą odpowiadać na pytania uczestników Konferencji.


Symboliczne wypuszczenie balonów z dziedzińca C.K. Browar B. przez dr Marka Wojtkowskiego Prezydenta Miasta Włocławek oraz organizatorów konferencji.Do poczytania: Biogramy prelegentów


Aktualności 22 marca 2019


INFORMACJA


Z powodu choroby prowadzącego zajęcia na studiach podyplomowych


„Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”


dnia 23.03.2019r. NIE ODBĘDĄ SIĘAktualności 19 marca 2019

Aktualności 19 marca 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


6-7.04.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł


Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 13 marca 2019

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, polonistów, bibliotekarzy, wychowawców na warsztat


KAMISHIBAI – Papierowy Teatr
CZYTAM, PISZĘ, ILUSTRUJĘ, PRZEDSTAWIAM


TERMIN:

04.04.2019 godz.15.00-19.00


Warsztaty prowadzi Zofia Piątkowska-Wolska

Założycielka wydawnictwa Tibum, propagatorka metody Kamishibai w Polsce. Laureatka głównej nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kultura. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Kamishibai z siedzibą w Tokio

Program warsztatów:

 • Źrodła kamishibai-rys historyczny,
 • Kamishibai jako narzędzie twórczej zabawy z literaturą,
 • Kamishibai jako narzędzie skutecznego promowania czytelnictwa wśród dzieci,
 • ,,Magiczna skrzynka” - elementy storytellingu z kamishibai,
 • Kamishibai w arteterapii-ekspresja twórcza,
 • Kamishibai w biblioterapii-tworzymy relacje.

Zgłoszenia – Sylwia Łukaszewska tel. 691 847 593


Aktualności 1 marca 2019

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
„ ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W SZKOLE
PONADPODSTAWOWEJ”


Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego, matematyki oraz historii


TERMIN:

30 marca 2019r. godz. 10.00-13.15
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Tematyka:

 • Szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą nowa podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej,
 • Propozycja działań nauczyciela, aby wprowadzenie nowej podstawy odniosło sukces.

Prowadzący seminarium:eksperci zewnętrzni.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.03.2019r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Aktualności 27 luty 2019

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY


Konkurs plastyczny na wykonanie albumu

pt. „Moja Szkoła Dawniej i Dziś”

termin składania prac:
do dnia 31 maja 2019r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminie.


Regulamin           Załącznik 1            Załącznik 2Aktualności 27 luty 2019

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY


Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu

pt. „Magiczne Słowa: Proszę – Dziękuję - Przepraszam”

termin składania prac:
do dnia 04 kwietnia 2019r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminie.


Regulamin           Załącznik 1            Załącznik 2Aktualności 8 luty 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2018/2019
– z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i karcie nauczyciela


TERMIN:

7 marca 2019r godz. 09.00-14.00
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Liliana Zientecka


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 5 luty 2019

KOMUNIKAT

Z powodu choroby prowadzącej, szkolenie „Komunikacja dzieci w spektrum autyzmu” nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Na szkolenie zapraszamy w następnym tygodniu, również w środę, 13 lutego w godz. 16.00 – 19.00

Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.


Aktualności 1 luty 2019

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT

Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku dziecka z Zespołem Retta

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.

Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

 • terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Retta,
 • różnicowaniem Zespołu Retta i autyzmu,
 • schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Retta.

TERMIN:

13 lutego 2019r. godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilość godz.: 4 h
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 31 stycznia 2019

Próbna matura z matematyki - informacje

W załącznikach znajdziecie Państwo informacje dotyczące
przeprowadzenia próbnej matury z matematyki w marcu 2019 r.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRÓBNYM EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI
PROCEDURY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA
PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W 2019 ROKU

Od 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r. - szkoły zgłaszają udział
w próbnej maturze z matematyki.

Formularz zgłoszeniowy znajdować się będzie na stronie https://www.cen.bydgoszcz.pl/

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.


Deklaracja           ProceduryAktualności 28 stycznia 2019


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu języków obcych Pani Joanny Wiewiórskiej wyjątkowo odbędzie się w dniu 06. lutego we środę
(zamiast w poniedziałek 04 lutego).Aktualności 23 stycznia 2019ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019r.
oraz dokumentacja pracownicza w świetle projektu rozporządzenia
w sprawie dokumentacji pracowniczej i RODO


TERMIN:

31 stycznia 2019r godz. 09.00-15.00
ul. Ogniowa 2 Włocławek
Koszt: 225 zł/os brutto
Wykładowca: Iwona Obarzanek


Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Oferta adresowana jest głównie do studentów studiów podyplomowych na kierunku: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń” realizowanych w CKZiU.

 Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


TERMIN:

02-03.02.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


TERMIN:

9-10.02.2019r. godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Komunikacja dziecka w spektrum autyzmu”

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dzieckiem w spektrum autyzmu. Zapraszamy do udziału nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów i rodziców.

Program szkolenia: 4 godz.

 • Diagnoza logopedyczna w kierunku autyzmu
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
 • Komunikacja dziecka w spektrum autyzmu
 • Przegląd metod terapeutycznych w pracy nad komunikacja z dzieckiem z ASD
 • Model wsparcia dziecka z ASD

TERMIN:

6 lutego 2019 r. godz. 16.00 – 19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia:Izabela Piotrowska - pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie terapie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 15 stycznia 2019

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Jak motywować uczniów do nauki, podejmowania działań”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół, przedszkoli, wychowawców placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów, osób związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel szkolenia: pokazanie uczestnikom w jaki sposób rozwijać u dzieci i młodzieży motywację wewnętrzną, wpływ relacji z dzieckiem, emocji, samooceny na aktywność poznawczą. Uczestnicy będą mieli też możliwość doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych.


TERMIN:

1 lutego 2019r. godz. 16.00-19.00
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 50 zł

Prowadząca zajęcia:Elżbieta Sobczak-Nęcka - Psycholog dzieci i młodzieży, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową dla nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 11 stycznia 2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny organizuje Próbną maturę z matematyki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Celem próbnej matury jest sprawdzenie stopnia przygotowania maturzystów do obowiązkowej matury z matematyki.

Próbna matura na poziomie rozszerzonym odbędzie się 7 marca 2019r. (czwartek) w godz. 11:30-14:30, na poziomie podstawowym odbędzie się 8 marca 2019r. (piątek) w godz. 8:00-10:50.

Szkoły zgłaszają udział w próbnej maturze z matematyki do dnia 13 lutego 2019r.

Szkolnych koordynatorów prosimy o kontakt z panią Anną Kulpa - doradcą metodycznym ODN.


Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku chorego z afazją motoryczną

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, logopedów, rehabilitantów oraz opiekunów osób z zaburzeniami neurologopedycznymi ( udary, wylewy, demencje).

Program warsztatów obejmuje podstawy diagnozy i terapii zaburzeń afatycznych.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z:

 • istotą, rodzajami i głównymi objawami afazji,
 • charakterystycznymi zaburzeniami językowymi chorych z afazją ruchową,
 • schematem badania i planem terapii osoby z afazja ruchową.


Termin: 19 listopada 2018 r. godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 9 listopad 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
Neurologopedyczne studia przypadków - Studium przypadku dziecka z Zespołem Retta

Warsztat skierowany jest do: pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi.

Program warsztatów obejmuje obraz kliniczny Zespołu Retta, kryteria diagnostyczne.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z:

 • terapią stosowaną w przypadku osób z Zespołem Retta,
 • różnicowaniem Zespołu Retta i autyzmu,
 • schematem badania i planem terapii osób z Zespołem Retta.


Termin: 03 grudnia 2018r. godz. 16.00-19.00
Miejsce: ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Ilośc godz.: 4
Koszt: 50 zł.


Prowadząca zajęcia: Izabela Piotrowska: pedagog specjalny, neurologopeda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, koordynatorka Klubu Rodziców dzieci z Autyzmem i innymi neurotrudnościami we Włocławku. Prowadzi systematycznie tarpie neurologopedyczną u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.


Aktualności 01 listopad 2018

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

SZKOLNE KONKURSY HISTORYCZNE

z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:


 • Konkurs na esej pt. „Polskie Drogi do Niepodległości”

 • Konkurs fotograficzny pt. „Szkolne Muzeum Niepodległości”


Termin składania prac:

do dnia 10 grudnia 2018r.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji konkursów zawarte będą w regulaminach.


Aktualności 29 październik 2018

NOWY TERMIN SZKOLENIA


„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


24-25 listopada 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł.


Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 26 października 2018

 

ZMIANA DATY

Warsztat : „Lapbooki – ciekawa metoda pracy ucznia z nauczycielem”
zaplanowany dnia 29 października 2018r odbędzie się dnia 19 listopada 2018r
o godz. 16.00 przy ul. Nowomiejskiej 25.Aktualności 25 października 2018

 

SZANOWNI DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ


NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

25 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00. W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 23 październik 2018

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY „WIATRAK MATEMATYCZNY”

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego

“WIATRAK MATEMATYCZNY” jest autorskim programem stworzonym i opatentowanym przez dwie doświadczone nauczycielki: Izabelę Żukowską i Urszulę Dąbrowską. Jest to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Największym atutem WIATRAKA jest połączenie ruchu i dobrej zabawy z nauką matematyki.

Program warsztatów – 4 godz.:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie wiatraka,
 • wiatrak w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw,
 • wiatrak w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw.

Termin: 08.12.2018r. godz. 14.00-17.00
Miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 26 we Włocławku
ul. Radosna 3
Koszt: 50 zł.


Aktualności 23 października 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych


W związku z planowanym wydaniem przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku biuletynu okolicznościowego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości prosimy o przesłanie w formie dokumentu programu WORD do dnia 23 listopada 2018r. scenariuszy organizowanych przez Państwa placówki uroczystości oraz ich dokumentacji zdjęciowej, relacji spisanej w dowolnej formie.

Najciekawsze scenariusze, relacje, reportaże i zdjęcia zebrane zostaną w publikację, wydane przez ODN w formie biuletynu – albumu i przesłane do wszystkich szkół i placówek na terenie miasta oraz zamieszczone na stronie Ośrodka. Przekazując materiały prosimy o podanie danych szkoły i nauczyciela realizującego przedsięwzięcie.Aktualności 12 października 2018

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SZKOLNYCH ANIMATORÓW KULTURY

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA

18 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ. 10.00 W SALI 31.

CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE:
TEMATYKI SPOTKAŃ,
PROBLEMÓW KTÓRYMI MAMY SIĘ ZAJĄĆ NA PLATFORMIE ORAZ
ZASTANOWIMY SIĘ NAD FORMĄ ORGANIZACYJNĄ ZAJĘĆ.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA JAROSŁAW HUPAŁO.Aktualności 10 października 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

6 listopada 2018r godz. 08.30-13.30

ul. Nowomiejska 25 Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Marzena Siejewicz

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Wybrane metody i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, pedagoga”

27-28 października 2018r. godz. 08.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób związanych z
pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje
w pracy z klientem indywidualnym i zespołem.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami pracy indywidualnej i grupowej.
Udział w warsztatach pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystana coachingu
w pracy zawodowej (uczniami, rodzicami), klientem i życiu osobistym.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 10 październik 2018

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

17-18 listopada 2018r godz. 8.30-14.30
ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności
Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej,
na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak - Nęcka – psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, studentów, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Systematycznie bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuje szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.


Aktualności 9 października 2018


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników

na bezpłatne szkolenie „ Jak ciekawie uczyć o toposach”

zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.


Tematyka:

 • Co o innych tekstach kultury mówi Informator maturalny?
 • Dlaczego uczniowie tak niechętnie wykorzystują wiedzę
  na temat różnych dziedzin sztuki?
 • Jak wykorzystać toposy do pisania rozprawki argumentacyjnej?

Data i miejsce szkolenia:
22 października 2018r. godz. 16:33
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku ul. Nowomiejska 25
Czas trwania szkolenia : około 2 godzin


Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o udziale.
Zapraszamy do udziału.Aktualności 28 września 2018


WARSZTAT

„ ZAJĘCIA TEATRALNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ”

ZAPLANOWANY W DNIACH 3.10.2018 ORAZ 10.10.2018

ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU PUBLICZYM NR 6

WE WŁOCŁAWKU PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 9

GODZ. 16.00-19.00.Aktualności 26 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM
„ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYZWANIEM DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA”

Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka polskiego,
matematyki oraz języków obcych

Termin:
30 października 2018r. godz. 13.00-15.15
ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek
Koszt: 40 zł


Tematyka:

 • Przedstawienie założeń przeprowadzania egzaminu w nowej formule po ósmej klasie szkoły podstawowej zawartych w „ Informatorze o egzaminie ósmoklasisty”,
 • Opis arkusza egzaminacyjnego - w tym nowe typy zadań.

Prowadzące:

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:

 1. Joanna Wawrowska - język polski
 2. Renata Świrko - matematyka
 3. Izabela Darecka- Marczak - język obcy nowożytny


Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15.10.2018 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax. 54 232 63 07.


Aktualności 18 września 2018

 

Projekty edukacyjne - rocznica 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Prezentujemy dwa projekty edukacyjne związane tematycznie z rocznica 100- lecia Odzyskania Niepodległości opracowane przez uczestników I edycji kursu doskonalacego Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury.

Aktualności 13 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE METODYCZNE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

6-7 października 2018r godz. 8.30-14.30

ul. Nowomiejska 25 Włocławek

Koszt: 90 zł

Program szkolenia obejmuje przygotowanie do przeprowadzania Treningu Umiejętności Społecznych. Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w normie intelektualnej, na poziomie niepełnosprawności intelektualnej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Sobczak-Nęcka – mgr psychologii, terapeuta, podyplomowe studium integralnej profilaktyki uzależnień, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku.Aktualności 12 września 2018


Dyżur konsultacyjny doradcy metodycznego z zakresu matematyki Pani Anny Kulpa

w miesiącach wrzesień - październik odbywać się będzie

w każdą środę w godz. 12.00- 15.00

w II LO im. M. Kopernika we Włocławku ul. Urocza 3 w sali 211.Aktualności 11 września 2018

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 roku w zakresie:
oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz innych
rozporządzeń, regulujących organizację pracy szkoły/ placówki oświatowej

17 września 2018r godz. 09.00-14.00

ul. Nowomiejska 25

Koszt: 225 zł/os brutto

Wykładowca: Liliana Zientecka

Na szkoleniu otrzymują państwo fakturę z terminem płatności 14 dni.