Aktualności 10 października 2016

Szanowni Państwo,


zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH dla szkół i placówek miasta Włocławek uwzględniającej kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 2016/17 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 • RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, 2 godz.

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów.

 • RP2 Dane i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów
  z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje,
  2 godz.

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.

 • RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli, 2 godz.

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji podstaw programowych.

 • RP4 Przestrzeganie praw dziecka w szkole, 2 godz.

Prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły. Czy uczniowie znają swoje prawa
i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko obowiązki. Czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania prawa ucznia. W jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci w szkole oraz jak oceniają przestrzegania tych praw. Jak nauczyciele oceniają przestrzegania praw ucznia w swojej szkole.

 • RP5 Współpraca z rodzicami w szkole, 2 godz.

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat ODN tel./fax 54 232 63 07; 732 668 987,
e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.plAktualności 4 października 2016

STUDIA PODYPLOMOWE

Szanowni Państwo,
Już niebawem rozpoczynamy zajęcia
na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Logopedia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń.
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe

W związku z tym wszystkie osoby, które dotychczas zapisały się na powyższe kierunki proszone są o złożenie w sekretariacie ODN do dnia 16.10.2016 r. kompletu dokumentów.
WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru KSW) do pobrania w sekretariacie ODN lub do pobrania TUTAJ
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, akt mianowania, umowa o pracę - jeśli jasno z niej wynika, że osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy jeszcze rekrutację uzupełniającą na następujących kierunkach:

 • Neurologopedia
 • Resocjalizacja i socjoterapia

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu tel. 54 232 63 07; 732 668 987.

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCHAktualności 6 września 2016

ZAPRASZAMY NA KURS KWALIFIKACYJNY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2016 r.
Całkowity koszt kursu: 1 500 zł (płatność w ratach)
Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.


Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycielskie, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Szczegóły


Aktualności 12 październik 2016

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek


Od października 2016 r. kolejna szkoła - Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku objęta zostanie przez ODN kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkół, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki. Wspomaganie rozpoczynamy od wywiadu z dyrektorem i spotkania z radą pedagogiczną.
Placówka zostanie objęta następującymi etapami wspomagania: diagnoza pracy , planowanie działań, realizacja procesu wspomagania, ocena efektów. W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty, który pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju.


Aktualności 6 lipca 2016

Zapraszamy do udziału w realizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego

„W KRĘGU UŚMIECHU”

Termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów i nauczycieli
pracujących z dziećmi i młodzieżą w klasach I-III i IV-VI.


Szczegóły


Aktualności 22 września 2016

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY
W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Szanowni Państwo, w związku z drugim etapem kompleksowego wspomagania szkoły w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiamy terminarz konsultacji indywidualnych:

 • 20 października 2016 r. (czwartek) w godzinach 10:30-12:00
  prowadzący Anna Kulpa
 • 9 listopada 2016 r. (środa) w godz. 12:00-13:30
  prowadzący Monika Eska-Kaszubowska
 • 2 grudnia 2016 r. w godz. (piątek) 11:00-12:30
  prowadzący Małgorzat Dąbrowska
 • 15 grudnia 2016 r. godz. (czwartek) 12:00-13:30
  prowadzący Jarosław Hupało

Celem konsultacji indywidualnych jest wsparcie w realizacji Rocznego Planu Wspomagania Szkoły.
Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. (środa)
w godz. 14:30-16:00. Szkolenia odbędą się w 3 grupach:
Grupa I: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Grupa II: Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
Grupa III: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.